Ying Yang

PROGRAMME TECHNIQUE DAN BUKI WASA
Ying Yang

PROGRAMME TECHNIQUE 1er DAN BUKIWASA "SHODAN"

Epingle KEN SUBURI "Nanahon" (7 mouvements de Ken)
- Ichi no Suburi
- Ni no Suburi
- San no Suburi
- Yon no Suburi
- Go no Suburi
- Roku no Suburi
- Shichi no Suburi

Epingle AIIKI KEN SUBURI AWASE
- Migi Suburi Awase (Mouvement à Droite)
- Hidari Suburi Awase (Mouvement à Gauche)
- Gono Suburi Awase
- Shichi no Suburi Awase

Epingle 20 KUMI JO SUBURI "Nijuppon"
- Choku Tsuki
- Gaechi Tsuki
- Ushiro Tsuki
- Tsuki Gedan Gaeshi Uchi
- Tsuki Jodan Gaeshi Tsuki

- Shomen Uchi Komi
- Renzoku Uchi Komi
- Menuchi Gedan gaeshi Uchi
- Menuchi Ushiro Tsuki
- Gyaku Yokomen Ushiro Tsuki

- Katate Gedan Gaeshi Uchi
- Katate Toma Uchi
- Katate Hachinoji Gaeshi Uchi

- Hasso Gaeshi Uchi
- Hasso Gaeshi Tsuki
- Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki
- Hasso Gaeshi Ushiro Uchi
- Hasso Gaeshi Ushiro Barai
- Hidari Nagare Gaeshi Uchi
- Migi Nagare Gaeshi Tsuki

PROGRAMME TECHNIQUE 2e DAN BUKI WASA "NIDAN"

 

Epingle KATA 31 "San Ju Ichi no Jo Kata"
    (Première et deuxième formes)

Epingle KATA 13 "Ju san no Jo Kata"

PROGRAMME TECHNIQUE 3e DANBUKI WASA "SANDAN"

 

Epingle KUMI TACHI "Gohon" (5 mouvements)
- Ichi no Kumi Tachi (+ 3 variations)
- Ni no Kumi Tachi (+ 3 variations)
- San no Kumi Tachi (+ 3 variations)
- Yon no Kumi Tachi (+ 3 variations)
- Roku no Kumi Tachi (+ 3 variations)

Epingle KIMISUBI NO TACHI

Epingle HAPPO GIRI (3 formes)

PROGRAMME TECHNIQUE 4e DAN BUKI WASA "YONDAN"

 

Epingle KATA 31 AWASE "San ju ichi no Kumi-Jo"

Epingle KATA 13 AWASE "Ju san no Jo Kata" 

u Ho (Kihon - 3 formes)

PROGRAMME TECHNIQUE 5e DAN BUKI WASA "GODAN"

Toutes thques doiven être exécutées sur dirapidité,fluidirigeur etpuissance

Epingle KUMI JO "Juppon" (10 mouvements)

Epingle KEN TAI JO
- Choku Baraii
- Kaiten Baraii
- Kaichi BaraiJo
- Ken Tai Jo yon
- Ken Tai Jo Go
- Ken Tai Jo Shichi

u H (Kihon - 3 formes)
Epingle TACHI DODI (10 techniques)
H (Kihon - 3 formes
Epingle JO DORI (10 techniques) H (Kihon - 3 forme
Epingle TANTO DORI (10 techniques)
Retour